Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

24 септември 2009 година

Дело F-94/07

Jean Rebizant и др.

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за 2006 г. — Мултипликационен коефициент — Член 6, параграф 2 от Правилника — Член 9 от приложение XIII към Правилника — Праг за повишаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Rebizant, г‑н Vlandas и г‑н Vocino искат отмяната на решението на Комисията да не се повишават жалбоподателите в степен AD 13 в процедурата за повишаване за 2006 г.

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Жалба за отмяна — Правни основания — Неотносимо правно основание

Ако в рамките на жалба за отмяна дадено правно основание, въпреки че е обосновано, не може да доведе до исканата от жалбоподателя отмяна, това правно основание трябва да се счита за неотносимо. При това положение, когато длъжностно лице, чието възнаграждение се изплаща от бюджетните кредити от една от частите на общия бюджет, подаде жалба срещу решение на Комисията да не бъде повишено, при все че не е могло да бъде повишено поради недостатъчния общ брой точки за повишаване, които е получило, следва да се приеме, че то няма законен интерес от отмяната на решение, от което вече несъмнено е видно, че що се отнася до това лице решението може само да бъде възпроизведено с идентично съдържание.

(вж. точки 61 и 62)

Позоваване на:

Съд — 21 септември 2000 г., EFMA/Съвет, C‑46/98 P, Recueil, стр. I‑7079, точки 37 и 38; 30 септември 2003 г., Eurocoton и др./Съвет, C‑76/01 P, Recueil, стр. I‑10091, точка 52

Първоинстанционен съд — 6 юни 2007 г., Parlante/Комисия, T‑432/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑0000 и II‑A‑2‑0000, точка 38