Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 24. septembra 2009

Vec F‑94/07

Jean Rebizant a i.

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Rok 2006 – Multiplikačná sadzba – Článok 6 ods. 2 služobného poriadku – Článok 9 prílohy XIII služobného poriadku – Hranica povýšenia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou J. Rebizant, G. Vlandas a V. Vocino navrhujú zrušenie rozhodnutia Komisie nepovýšiť ich do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania v roku 2006

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Neúčinný dôvod

Pokiaľ v rámci žaloby o neplatnosť niektorý žalobný dôvod, za predpokladu, že by bol dôvodný, nemôže spôsobiť neplatnosť, ktorej sa domáha žalobca, musí sa tento žalobný dôvod považovať za neúčinný. Treba preto prijať názor, že ak úradník, ktorého odmena sa vypláca z položiek niektorej z častí súhrnného rozpočtu, podá žalobu proti rozhodnutiu Komisie, na základe ktorého nebol povýšený, hoci povýšený byť nemohol z dôvodu, že nenazbieral dostatok celkového počtu bodov na povýšenie, nemá legitímny záujem na zrušení rozhodnutia, z ktorého je zrejmé, že v rozsahu, v akom sa týka tohto úradníka, by mohlo byť iba opätovne vydané v rovnakom znení.

(pozri body 61 a 62)

Odkaz:

Súdny dvor: 21. septembra 2000, EFMA/Rada, C‑46/98 P, Zb. s. I‑7079, body 37 a 38; 30. septembra 2003, Eurocoton a i./Rada, C‑76/01 P, Zb. s. I‑10091, bod 52

Súd prvého stupňa: 6. júna 2007, Parlante/Komisia, T‑432/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑133, II‑A‑2‑921, bod 38