Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 ноември 2011 г. — Merhzaoui/Съвет

(Дело F-18/09)1

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Класиране в степен — Местни служители, назначени за длъжностни лица — Член 10 от приложение XIII към Правилника — Член 3 от приложението към УРДС — Процедура по повишаване за 2008 г. — Съпоставяне на заслугите между длъжностни лица от кариерен поток AST — Процедура, основаваща се на атестационните доклади за 2005/2006 г. — Критерий за нивото на изпълняваните отговорности“

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mohamed Merhzaoui (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и G. Kimberley)

Предмет

От една страна, отмяна на решението за назначаване на жалбоподателя в кариерния поток AST 1–7. От друга страна, отмяна на решението да не бъде повишен в хода на процедурата за повишаване за 2008 г. в степен AST 2, както и отмяна на решенията за повишаване в тази степен на длъжностни лица с по-малко заслуги

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Merhzaoui понася както направените от него съдебни разноски, така и тези, направени от Съвета на Европейския съюз.

____________

1 ОВ C 113, 16.5.2009 г., стр. 46.