Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 listopada 2011 r. – Merhazoui przeciwko Radzie

(Sprawa F-18/09)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Grupa zaszeregowania – Członkowie personelu miejscowego powołani na urzędników – Artykuł 10 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 3 załącznika do WZIP – Postępowanie w sprawie awansu za 2008 r. – Porównanie osiągnięć urzędników zatrudnionych w kategorii AST – Postępowanie w oparciu o sprawozdania z oceny za lata 2005-2006 – Kryterium poziomu wykonywanych obowiązków)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mohamed Merhzaoui (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A.Coolen, J.N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i G. Kimberley, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatrudnienia skarżącego w ramach ścieżki kariery kategorii AST 1-7. Po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 2 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2008 r., a także decyzji o awansowaniu do tej grupy zaszeregowania urzędników z mniejszymi osiągnięciami.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Mohamed Merhzaoui pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.

____________

1 Dz. U. C 113 z 16.5.2009, s. 46