Language of document :

Žaloba podaná 19. februára 2009 - Peláez Jimeno/Parlament

(vec F-13/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Josefina Peláez Jimeno (Relegem - Asse, Belgicko) (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, advokátka)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o zaradení žalobkyne ako úradníka v skúšobnej dobe do nižšej platovej triedy a platového stupňa, ako mala ako dočasný zamestnanec

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o zaradení do platovej triedy a platového stupňa z 8. februára 2008, na základe ktorého bola žalobkyňa ako úradník v skúšobnej dobe zaradená do novej kategórie "AST" platová trieda 1, platový stupeň 5, potvrdeného rozhodnutím o zamietnutí sťažnosti generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 12. novembra 2008,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________