Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2009 r. - De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Massaux)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu zażalenia skarżącego na decyzję dotyczącą jego oceny za 2007 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 21 listopada 2008 r. oraz, w razie potrzeby, sprawozdania z przebiegu jego kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________