Language of document :

Жалба, подадена на 27 февруари 2009 г. - Meister/СХВП

(Дело F-17/09)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Herbert E. Meister (Аликанте, Испания) (представител: H.-J. Zimmermann, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Предмет на производството

Отмяна на решението за отхвърляне на жалбата на жалбоподателя срещу изчисляването на точките за повишаване за 2008 г. и искане за обезщетение за вреди поради нарушение на принципите на доброто управление на персонала.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на председателя на СХВП от 20 декември 2008 г., с което мълчаливо се отхвърля административната жалба на жалбоподателя, подадена на 20 август 2008 г. на основание на член 90, параграф 2 от Правилника за персонала,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя парично обезщетение, чийто размер да се определи по преценка на Съда на публичната служба,

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

____________