Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 27. februārī - Meister/ITSB

(lieta F-17/09)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Herber E. Meister, Alikante (Spānija) (pārstāvis - H.-J. Zimmermann, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība, kas vērsta pret amatā paaugstināšanas punktu par 2008. gadu aprēķinu, atcelšana un prasība par zaudējumu atlīdzību sakarā ar personāla pareizas pārvaldības principa pārkāpumu

Prasītāja prasījumi:

-    atcelt Priekšsēdētāja 2008. gada 20. decembra noraidošo lēmumu par prasītāja 2008. gada 20. augusta iekšējo sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

-    piespriest atbildētājam samaksāt prasītājam nodarītā kaitējuma atlīdzību, kuras apmēra noteikšana ir atstāta Pirmās instances tiesas ziņā;

piespriest atbildētājam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________