Language of document :

18. veebruaril 2009 esitatud hagi - A versus komisjon

(Kohtuasi F-12/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: A (Port-Vendres, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid B. Cambier, A. Paternostre)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue, et komisjon tunnistataks vastutavaks teatavate eksimuste eest, mis hageja suhtes väidetavalt sooritati personalieeskirjade artiklil 73 põhinevas menetluses ning nõue tühistada mitmed otsused, millega keelduti kohaldamast hageja suhtes personalieeskirjade artikli 73 lõike 2 punkti b, edastamast talle hulka tema tervisekaardi juurde kuuluvaid dokumente ja hüvitamast talle teatavaid ravikulusid. Teiseks nõue hüvitada väidetavalt kantud kahju.

Hageja nõuded

Tunnistada Euroopa Ühenduste Komisjon vastutavaks eksimuste eest, mille ta sooritas hageja suhtes menetluses, mis põhineb personalieeskirjade artiklil 73 ja ühiseeskirjadel Euroopa ühenduste ametnike õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse kohta;

tühistada komisjoni 8. aprilli ja 13. novembri 2008. aasta otsused, millega keelduti kohaldamast hageja suhtes personalieeskirjade artikli 73 lõike 2 punkti b, edastamast talle hulka tema tervisekaardi juurde kuuluvaid dokumente ja hüvitamast talle teatavaid ravikulusid;

kohustada Euroopa Ühenduste Komisjoni tasuma hagejale viivitamatult personalieeskirjade artikli 73 lõike 2 punktis b ette nähtud hüvitis ehk 1 422 024 eurot, edastama hagejale nõutud dokumendid ja korvama viimasele tema kutsehaiguse tõttu juba tekkinud ja edaspidi tekkivad ravikulud;

mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt hageja kasuks välja viivis personalieeskirjade artikli 73 lõike 2 punktis b ette nähtud hüvitisesummalt, vastavalt Euroopa Keskpanga viiteintressimäärale, millele on lisatud kaks protsendipunkti, kusjuures viivis kuulub maksmisele alates 2004. aasta detsembrist, mil oleks tulnud tuvastada hageja kutsehaigestumine;

kohustada Euroopa Ühenduste Komisjoni tasuma hagejale sel alusel, et viimasel on õigus kantud kahju täielikule hüvitamisele, lisaks eespool mainitud summadele 1 949 689 eurot, mis vastab kantud kahju kogusumma ja personalieeskirjade artikli 73 lõike 2 punkti b järgi hagejale maksmisele kuuluva ühekordse hüvitisesumma vahele;

mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt hageja kasuks välja 25000 eurot või muu summa, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab sobivaks, et hüvitada mittevaraline kahju, mis tekkis hagejale komisjoni teenistuste sooritatud mitmete eksimuste ja eeskirjade eiramiste tõttu hageja ravi puudutavate menetluste läbiviimisel;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________