Language of document :

Tožba, vložena 18. februarja 2009 - A proti Komisiji

(Zadeva F-12/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: A (Port-Vendres, Francija) (zastopnika: B. Cambier, A. Paternostre, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Prvič, predlog za ugotovitev odgovornosti Komisije za določene napake, domnevno storjene tožeči stranki v okviru postopka na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov ter razglasitev ničnosti več odločb, s katerimi je bila tožeči stranki zavrnjena obravnava na podlagi določb člena 73(2)(b) Kadrovskih predpisov, posredovanje dokumentov, ki so del njene zdravstvene kartoteke, ter povrnitev nekaterih zdravstvenih stroškov. Drugič, predlog za povrnitev domnevno utrpljene škode.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je Evropska komisija odgovorna za napake, ki jih je storila tožeči stranki v okviru postopka na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov in skupnih pravil "o zavarovanju za nezgodno tveganje in poklicno bolezen" uradnikov Evropskih skupnosti;

Odločbe Evropske komisije z dne 8. aprila in z dne 13. novembra 2008, s katerimi je bila tožeči stranki zavrnjena obravnava na podlagi določb člena 73(2)(b) Kadrovskih predpisov, posredovanje dokumentov, ki so del njene zdravstvene kartoteke, ter povrnitev nekaterih zdravstvenih stroškov, naj se razglasijo za nične;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki takoj plača odškodnino, določeno v členu 73(2)(b) Kadrovskih predpisov, in sicer 1.422.024 EUR, ji posreduje dokumente, za katere je zaprosila, in ji povrne vse zdravstvene stroške, ki so že nastali in ji bodo nastali v prihodnosti zaradi njene poklicne bolezni;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača zamudne obresti po obrestni meri Evropske centralne banke, povečani za dve točki na znesek odškodnine, ki jo mora plačati na podlagi člena 73(2)(b) Kadrovskih predpisov, ki se štejejo od decembra 2004, datuma, ko bi morala biti priznana poklicna narava bolezni tožeče stranke;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki na podlagi njene pravice do celotne povrnitve utrpljene škode in k zgoraj navedenim zneskom, plača 1.949.689 EUR, pri čemer ta znesek ustreza razliki med celotnim zneskom utrpljene škode in zneskom pavšalne odškodnine, do katere je tožeča stranka upravičena na podlagi člena 73(2)(b) Kadrovskih predpisov;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača 25.000 EUR ali drug znesek, za katerega Sodišče za uslužbence meni, da ustreza nepremoženjski škodi, utrpljeni zaradi več napak in nepravilnosti, ki so jih storile službe Evropske komisije pri vodenju zdravstvenih postopkov v zvezi z njo;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________