Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 май 2010 г. - Peláez Jimeno/Парламент

(Дело F-13/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Предварителна административна жалба - Срок за подаване на административна жалба - Закъснение - Доказване - Бивш срочно нает служител - Назначаване като длъжностно лице - Член 5, параграф 4 от приложение XIII към правилника - Равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Белгия) (представител: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: първоначално C. Burgos и K. Zejdová, впоследствие K. Zejdová и S. Seyr)

Предмет

Отмяна на решението на ОН за класиране на жалбоподателката като длъжностно лице в срок на изпитване в степен и стъпка, които са по-ниски от заеманите от нея като срочно нает служител.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-жа Peláez Jimeno да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 90, 18.4.2009 г., стр. 40.