Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 mei 2010 - Peláez Jimeno / Parlement

(Zaak F-13/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Voorafgaande klacht - Klachttermijn - Te late indiening - Bewijs - Voormalig tijdelijk functionaris - Aanstelling als ambtenaar - Artikel 5, lid 4, van bijlage XIII bij het Statuut - Gelijke behandeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, België) (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Burgos en K. Zejdová, vervolgens K. Zejdová en S. Seyr, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoekster als ambtenaar op proef in te delen in een lagere rang en salaristrap dan zij als tijdelijk functionaris had

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Peláez Jimeno zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 90 van 18.4.2009, blz. 40.