Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(andra avdelningen)

den 10 juli 2009

Mål F-15/09

Valentina Hristova

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Uttagningsprov – Åtgärder för att följa en dom – Upptagande till sakprövning”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, varigenom Valentina Hristova har yrkat att lämpliga åtgärder ska vidtas för att följa förstainstansrättens dom av den 25 november 2008, Hristova mot kommissionen (F‑50/07, REGP s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000).

Avgörande: Det är uppenbart att talan ska avvisas. Sökanden ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Föremål för talan – Ålägganden som riktas till administrationen – Avvisning

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91)

Vid en talan enligt artikel 91 i tjänsteföreskrifterna kan gemenskapsdomstolen inte, utan att därmed inkräkta på den administrativa myndighetens behörighet, göra några uttalanden eller konstateranden på förhand, eller rikta förelägganden till gemenskapsinstitutionerna. Denna princip medför att yrkanden om att institutionen ska vidta de åtgärder som krävs för att verkställa en dom varigenom ett beslut ogiltigförklaras ska avvisas.

(se punkt 15)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: den 27 juni 1991, T‑156/89, Valverde Mordt mot domstolen, REG 1991, s. II‑407, punkt 150; den 8 juni 1995, T‑583/93, P mot kommissionen, REGP s. I‑A‑137 och II‑433, punkterna 17–18

Personaldomstolen: den 12 mars 2009, F-4/08, Hambura mot parlamentet, REGP s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000, punkt 32