Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekki) on esittänyt 31.12.2020 – TanQuid Polska Sp. z o. o. v. Generální ředitelství cel

(Asia C-711/20)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší správní soud

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja kassaatiovalituksen vastapuoli: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Vastaaja ja kassaatiovalittaja: Generální ředitelství cel

Ennakkoratkaisukysymykset

1)    Voidaanko valmisteveron alaisten tuotteiden katsoa olevan väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä kuljetettavia tuotteita direktiivin 92/12/ETY1 4 artiklan c alakohdan mukaisesti tilanteessa, jossa jonkin jäsenvaltion tulliviranomainen on hyväksynyt tuotteiden kuljetuksen väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä verottomasta varastosta toiseen jäsenvaltioon sijoittuneelle rekisteröidylle elinkeinonharjoittajalle, vaikka tuotteiden kuljetusta väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä koskevat edellytykset eivät olleet objektiivisesti täyttyneet, sillä myöhemmin menettelyn aikana todettiin, että rekisteröity elinkeinonharjoittaja ei tiennyt tuotteiden kuljetuksesta kolmansien osapuolten petollisen toiminnan vuoksi?

2)    Onko direktiivin 92/12/ETY 15 artiklan 3 kohdan mukaisen, valmisteveroa koskevan vakuuden antaminen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, että tuotteet siirretään väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä verottomasta varastosta toiseen jäsenvaltioon sijoittuneelle rekisteröityneelle elinkeinonharjoittajalle, esteenä sille, että tavaroiden kuljetus väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä voidaan aloittaa asianmukaisella tavalla, jos rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevan vakuuden antaminen oli merkitty tuotteiden kuljetusta väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä koskeviin saateasiakirjoihin ja jos jäsenvaltion tulliviranomainen oli vahvistanut vakuuden antamisen?

____________

1 Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25.2.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/12/ETY (EYVL 1992, L 76, s. 1).