Language of document :

Преюдициално запитване от County Court at Birkenhead (Обединено кралство), постъпило на 30 декември 2020 г. — BT/Seguros Catalana Occidente, EB

(Дело C-708/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

County Court at Birkenhead

Страни в главното производство

Ищец: BT

Ответници: Seguros Catalana Occidente, EB

Преюдициални въпроси

а) Изисква ли член 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1215/20121 фактическото основание, на което увредената страна се позовава в иска срещу притежателя на полицата/застрахования, да включва въпрос във връзка със застраховане?

б) При утвърдителен отговор на въпроса по буква а), за да се приеме, че искът на увредената страна е във връзка със застраховане, достатъчно ли е искът, който възнамерява да предяви срещу притежателя на полицата/застрахования, да произтича от същите фактически обстоятелства и да е предявен в рамките на същото дело като предявения срещу застрахователя пряк иск, дори и фактическото основание на спора между увредената страна и притежателя на полицата/застрахования да няма връзка със застраховане?

в) Освен това и при условията на евентуалност, при утвърдителен отговор на въпроса по буква а), за да се приеме, че искът на увредената страна е във връзка със застраховане, достатъчно ли е между застрахователя и увредената страна да има спор относно валидността или действието на застрахователната полица?

г) При отрицателен отговор на въпроса по буква а) достатъчно ли е привличането на притежателя на полицата/застрахования в производството по прекия иск срещу застрахователя да бъде разрешено от правото, приложимо към прекия иск срещу застрахователя?

____________

1     Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 351, 2012 г., стр. 1).