Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 7.8.2015 – Asociación Profesional Élite Taxi v. Uber Systems Spain SL

(Asia C-434/15)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Asociación Profesional Élite Taxi

Vastaaja: Uber Systems Spain SL

Ennakkoratkaisukysymykset

Siltä osin kuin palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY1 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa suljetaan kuljetuspalvelut mainitun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, kysytään, onko vastaajan voitontavoittelutarkoituksessa harjoittamaa toimintaa, jossa se toimii välittäjänä ajoneuvon haltijan ja henkilön, joka tarvitsee kaupunginsisäistä kuljetusta, välillä ja ylläpitää tietoteknisiä välineitä – vastaajan itsensä mukaan käyttäjärajapinta ja älypuhelimille tarkoitettu ohjelmistosovellus sekä teknologinen palvelualusta –, joilla yhteydenotto heidän välillään mahdollistetaan, pidettävä pelkkänä kuljetustoimintana vai onko sitä pidettävä sähköisenä välityspalveluna tai teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY2 1 artiklan 2 alakohdassa tarkoitetun määritelmän mukaisena tietoyhteiskunnan palveluna.

Olisiko kyseisen toiminnan oikeudellisen arvioinnin yhteydessä mahdollista katsoa, että kyse on osittain tietoyhteiskunnan palvelusta, ja pitäisikö sähköiseen välityspalveluun tällöin soveltaa unionin oikeussäännöissä – SEUT 56 artikla ja direktiivit 2006/123/EY ja 2000/31/EY3 – taattua palvelujen tarjoamisen vapauden periaatetta?

Siinä tapauksessa, ettei UBER SYSTEMS SPAIN, SL:n suorittamaa palvelua pidetä kuljetuspalveluna ja sen katsotaan näin ollen kuuluvan direktiivin 2006/123 kattamiin tilanteisiin, on kysyttävä, onko vilpillisestä kilpailusta annetun lain (Ley de Competencia Desleal) – kilpailusäännösten rikkomista koskevan – 15 §:n sisältö ristiriidassa direktiivin 2006/123 ja erityisesti sen sijoittautumisvapautta ja lupajärjestelmiä koskevan 9 artiklan kanssa siltä osin kuin siinä viitataan kansallisiin lakeihin tai muihin oikeussääntöihin ottamatta huomioon sitä, ettei toimilupien, hyväksymisten tai muiden lupien saamista koskeva järjestelmä voi olla millään tavoin rajoittava tai suhteeton, mikä tarkoittaa, ettei se voi muodostaa kohtuutonta estettä sijoittautumisvapauden periaatteelle.

Jos direktiiviä 2000/31/EY voidaan soveltaa UBER SYSTEMS SPAIN, SL:n suorittamaan palveluun, on kysyttävä, ovatko jäsenvaltion toisesta jäsenvaltiosta tapahtuvan sähköisen välityspalvelun suorittamiselle hyväksynnän tai toimiluvan edellyttämisellä taikka vilpillistä kilpailua koskevan kansallisen säännöstön soveltamiseen perustuvalla sähköisen välityspalvelun suorittamisen keskeyttämismääräyksellä asettamat rajoitukset päteviä toimenpiteitä, joita voidaan pitää direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina poikkeuksina saman artiklan 2 kohdassa säädetystä.

____________

1 EUVL L 376, s. 36.

2 EYVL L 204, s. 37.

3 Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (EYVL L 178, s. 1).