Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona - Spanien) – Asociación Profesional Elite Taxi mot Uber Systems Spain, SL

(Mål C-434/15)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 56 FEUF – Artikel 58.1 FEUF – Tjänster på transportområdet – Direktiv 2006/123/EG – Tjänster på den inre marknaden – Direktiv 2000/31/EG – Direktiv 98/34/EG – Informationssamhällets tjänster – Förmedlingstjänst som gör det möjligt att, med hjälp av en applikation för smarta mobiltelefoner, mot ersättning sammanföra förare som inte är yrkesförare och som använder sina egna fordon med personer som vill företa en resa inom en tätort – Tillståndskrav)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Asociación Profesional Elite Taxi

Svarande: Uber Systems Spain, SL

Domslut

Artikel 56 FEUF jämförd med artikel 58.1 FEUF samt artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden och artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998, till vilken det hänvisas i artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”), ska tolkas på så sätt att en sådan förmedlingstjänst som den i det nationella målet, som syftar till att, med hjälp av en applikation för smarta mobiltelefoner, mot ersättning se till att förare som inte är yrkesförare, och som använder sina egna fordon, sammanförs med personer som önskar företa en resa inom en tätort ska anses ha en så nära anknytning till en transporttjänst att den inte kan skiljas från denna och därmed vara att kvalificera som en ”tjänst på transportområdet” i den mening som avses i artikel 58.1 FEUF. En sådan tjänst ska således vara undantagen från tillämpningsområdet för artikel 56 FEUF, direktiv 2006/123 och direktiv 2000/31.

____________

(1 ) EUT C 363, 3.11.2015.