Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative d’appel de Versailles (Ranska) on esittänyt 2.2.2021 – JP v. Ministre de la Transition écologique ja Premier ministre

(asia C-61/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour administrative d’appel de Versailles

Pääasian asianosaiset

Valittaja: JP

Vastapuolet: Ministre de la Transition écologique ja Premier ministre

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun [Euroopan parlamentin ja neuvoston] direktiivin 2008/50/EY1 13 artiklan 1 [– –] kohdan ja 23 artiklan 1 [– –] kohdan säännöksiin perustuvia unionin oikeuden sovellettavia sääntöjä tulkittava siten, että niillä annetaan yksityisille oikeus saada kyseisistä säännöistä johtuvia velvoitteitaan riittävän ilmeisellä tavalla rikkoneelta Euroopan unionin jäsenvaltiolta korvaus sellaisista terveyteensä vaikuttavista vahingoista, joilla on välitön ja varma syy-yhteys ilmanlaadun heikkenemiseen?

Jos oletetaan, että edellä mainitut säännökset todella voivat antaa oikeuden korvaukseen terveydellisistä vahingoista, millä edellytyksillä tämä oikeus syntyy erityisesti sen ajankohdan osalta, joka huomioon ottaen kyseisen jäsenvaltion syyksi luettavan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen olemassaoloa on arvioitava?

____________

1 EUVL 2008, L 152, s. 1.