Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 2 февруари 2021 г. — Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k./Bank Handlowy w Warszawie S.A.

(Дело C-64/21)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Друга страна в касационното производство: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Преюдициален въпрос

Трябва ли предвид формулировката и целта на член 7, параграф 1, буква б) от Директива 86/653/ЕИО на Съвета от 18 декември 1986 година относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители1 , тази разпоредба да се разбира в смисъл, че признава на самостоятелно заетия търговски представител абсолютно право на комисиона по договор, сключен през периода на действие на договора за представителство с трето лице, което преди това той вече е привлякъл като клиент за сделки от същия вид, или пък това право може да бъде изключено по договорен път?

____________

1 ОВ L 382, 1986 г., стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 176).