Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2 februari 2021 – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG mot E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(Mål C-62/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Motparter: E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

Tolkningsfrågor

Leder den omständigheten att en ansökan om upphävande av ett EU-varumärke på grund av att varumärket inte har använts får ges in av fysiska eller juridiska personer samt sammanslutningar som har rätt att föra talan inför domstolar och andra myndigheter i den mening som avses i artikel 56.1 a i förordning (EG) nr 207/20091 och artikel 63.1 a i förordning (EU) 2017/10012 till att en avtalsklausul blir ogiltig om det i denna klausul anges att en tredje part förpliktar sig att inte inge någon ansökan om upphävande av detta EU varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) gentemot varumärkesinnehavaren på grund av underlåten användning?

Innebär den omständigheten att en ansökan om upphävande av ett EU varumärke på grund av att varumärket inte har använts får ges in av fysiska eller juridiska personer samt sammanslutningar som har rätt att föra talan inför domstolar och andra myndigheter i den mening som avses i artikel 56.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 och artikel 63.1 a i förordning (EU) 2017/1001 att en lagakraftvunnen dom från en domstol i en medlemsstat ska lämnas utan avseende, om det i denna dom fastställs att motparten ska återkalla en ansökan om upphävande av ett EU-varumärke på grund av underlåten användning som motparten eller dennes ombud har ingett i ett upphävandeförfarande vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och unionsdomstolarna?

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78, 2009, s. 1).

2     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).