Language of document :

Överklagande ingett den 2 februari 2021 av Laure Camerin av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 24 november 2020 i mål T-367/19, Camerin mot kommissionen

(Mål C-63/21 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Laure Camerin (ombud: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut av den 24 november 2020 i mål T-367/19, och

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader i båda instanser.

Grunder och huvudargument

Klaganden yrkar att domstolen ska upphäva det angripna beslutet till den del tribunalen fastställde att det inte längre fanns anledning att pröva den del av talan som avsåg delvis ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO) vid kommissionen den 17 april 2019 och avvisade den delen av talan som avsåg ersättning för den ideella skada som klaganden påstod sig ha lidit till följd av att de oegentligheter som PMO gjort sig skyldig till hindrat henne från att leva ett värdigt liv.

Klaganden ifrågasätter i synnerhet punkterna 50‒52, 54, 57‒62, 67 och 73‒74 i det angripna beslutet.

Klaganden anför till stöd för överklagandet en enda grund som avser missuppfattning av de faktiska omständigheterna och uppenbart felaktig bedömning som medfört en felaktig rättslig motivering.

____________