Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjnydne 9. listopadu 2009 - Bogusław Juliusz Dankowski v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Věc C-438/09)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Žalobce: Bogusław Juliusz Dankowski

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Předběžné otázky

Brání zásady systému DPH Společenství, a zejména čl. 17 odst. 6 šesté směrnice o DPH (směrnice 77/388/EHS)1, právním předpisům členského státu, které stanoví, že osoba povinná k dani nezískává nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu vyplývající z faktury s DPH, kterou vystavila osoba nezapsaná v registru plátců DPH?

Má pro odpověď na první otázku význam skutečnost, že

a)    není pochyb o tom, že plnění uvedená na faktuře s DPH podléhají DPH a že byla skutečně poskytnuta;

b) faktura obsahovala všechny údaje vyžadované právem Společenství;

c)     omezení nároku osoby povinné k dani na odpočet DPH zaplacené na vstupu vyplývající z faktury vystavené osobou nezapsanou v registru platila ve vnitrostátním právním řádu již před přistoupením Polské republiky ke Společenství?

Závisí odpověď na první otázku na splnění dalších kritérií (například důkazu, že osoba povinná k dani jednala v dobré víře)?

____________

1 - Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1, Zvl .vyd. 09/01, s. 23).