Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 9. novembra 2009 - Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(vec C-438/09)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Bogusław Juliusz Dankowski

Odporca: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Prejudiciálne otázky

1.    Odporujú zásadám práva Spoločenstva o dani z pridanej hodnoty, najmä článku 17 ods. 6 šiestej smernice Rady o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu (smernica 77/388/EHS)1, ustanovenia členského štátu, podľa ktorých nemá zdaniteľná osoba právo na odpočítanie DPH, ktoré vyplýva z faktúry s DPH vystavenej osobou, ktorá nie je zapísaná v registri osôb povinných platiť DPH?

2.    Je pre odpoveď na prvú otázku relevantné, že

a)    je bez pochybností, že obrat vykázaný vo faktúre s DPH podlieha DPH a bol skutočne realizovaný;

b)    faktúra obsahovala všetky údaje požadované právom Spoločenstva;

c)    obmedzenie práva zdaniteľnej osoby na odpočítanie DPH na vstupe, ktoré vyplýva z faktúry vystavenej neregistrovanou osobou, a ktoré vo vnútroštátnom právnom poriadku platilo už pred dňom pristúpenia Poľskej republiky do Spoločenstva?

3.    Je odpoveď na prvú otázku závislá od splnenia dodatočných podmienok (napríklad od dôkazu, že zdaniteľná osoba konala v dobrej viere)?

____________

1 - Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).