Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Republiken Polen) den 9 november 2009 - Bogusław Juliusz Dankowski mot Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Mål C-438/09)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bogusław Juliusz Dankowski

Motpart: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Tolkningsfrågor

Utgör principerna i det gemenskapsrättsliga mervärdesskattesystemet (i synnerhet artikel 17.6 i sjätte mervärdesskattedirektivet (direktiv 77/388/EEG)1 hinder mot en medlemsstats bestämmelser enligt vilka en skattskyldig person inte har rätt att dra av ingående skatt som fakturerats av en person som inte registrerats som mervärdesskattskyldig?

Är det av betydelse för svaret på fråga 1

a)    att det står utom tvivel att de transaktioner som framgår av den med mervärdesskatt försedda fakturan ska påföras mervärdesskatt och faktiskt har genomförts,

b)    att fakturan innehåller samtliga enligt gemenskapsrätten erforderliga uppgifter,

c)    att begränsningen av rätten att dra av den ingående skatt som framgår av en faktura som utfärdats av en person som inte registrerats fanns reglerad i den nationella rätten redan före dagen för Republiken Polens anslutning till gemenskapen?

Är svaret på fråga 1 beroende av ytterligare kriterier (som till exempel bevis för att den skattskyldiga personen har handlat i god tro)?

____________

1 - Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).