Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny - Poľská republika) - Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(vec C-438/09)1

(Šiesta smernica o DPH - Právo na odpočítanie DPH odvedenej na vstupe - Poskytnuté služby - Zdaniteľná osoba nezapísaná v registri osôb povinných platiť DPH - Náležité údaje uvedené na faktúre na účely DPH - Vnútroštátna daňová právna úprava - Obmedzenie práva na odpočítanie na základe článku 17 ods. 6 šiestej smernice o DPH)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Bogusław Juliusz Dankowski

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Naczelny Sąd Administracyjny - Výklad článku 17 ods. 6 smernice 77/388/EHS: šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) - Zlučiteľnosť tohto ustanovenia s vnútroštátnou právnou úpravou, ktorá vylučuje nárok na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za poskytnutú službu a vyplývajúcej z faktúry, ktorú v rozpore s vnútroštátnym právom vystavila osoba nezapísaná v registri osôb povinných platiť DPH

Výrok rozsudku

Články 18 ods. 1 písm. a) a 22 ods. 3 písm. b) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/18/ES zo 14. februára 2006, sa majú vykladať v tom zmysle, že zdaniteľná osoba má právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty odvedenej za služby poskytnuté inou zdaniteľnou osobou, ktorá nie je zapísaná v registri osôb povinných platiť daň z pridanej hodnoty, pokiaľ príslušné faktúry obsahujú všetky údaje požadované uvedeným článkom 22 ods. 3 písm. b), najmä také, ktoré sú potrebné na identifikáciu osoby, ktorá uvedené faktúry vystavila a povahy poskytnutých služieb.

Článok 17 ods. 6 šiestej smernice 77/388/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 2006/18/ES sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá obmedzuje právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty zaplatenej zdaniteľnou osobou inej zdaniteľnej osobe, ktorá poskytla služby, ak posledná uvedená osoba nie je zapísaná v registri osôb povinných platiť daň z pridanej hodnoty.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 37, 13.2.2010.