Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 12.11.2020 – Polskie Linie Lotnicze ”LOT” SA v. Budapest Főváros Kormányhivatala

(asia C-597/20)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Törvényszék

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Polskie Linie Lotnicze ”LOT” SA

Vastaaja: Budapest Főváros Kormányhivatala

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 261/20041 16 artiklan 1 ja 2 kohtaa tulkittava siten, että kansallinen elin, joka on vastuussa tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja jossa on esitetty yksittäisen matkustajan vaatimus, ei voi velvoittaa asianomaista lentoliikenteen harjoittajaa maksamaan korvausta, joka matkustajalle kuuluu asetuksen nojalla?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).