Language of document :

    Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 12 november 2020 – Polskie Linie Lotnicze ”LOT” SA mot Budapest Főváros Kormányhivatala

(Mål C-597/20)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Törvényszék

Parter i det nationella målet

Sökande: Polskie Linie Lotnicze ”LOT” SA

Svarande: Budapest Főváros Kormányhivatala

Tolkningsfråga

Ska artikel 16.1 och 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/20041 tolkas på så sätt, att det nationella tillsynsorgan som ansvarar för genomförandet av denna förordning, till vilken en passagerare har lämnat in ett klagomål, inte kan förplikta det berörda lufttrafikföretaget att betala kompensation till passageraren enligt förordningen?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1).