Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England og Wales), Family Division (Det Forenede Kongerige) den 16. november 2020 – SS mod MCP

(Sag C-603/20)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (England og Wales), Family Division

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SS

Sagsøgt: MCP

Præjudicielt spørgsmål

Bevarer artikel 10 i Bruxelles IIa-forordningen 1 uden tidsbegrænsning kompetencen for en medlemsstat, når et barn er blevet ulovligt fjernet til (eller ulovligt tilbageholdt i) et tredjeland, hvor hun efter en sådan fjernelse (eller tilbageholdelse) efterhånden har fået sit sædvanlige opholdssted?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27.11.2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT 2003, L 338, s. 1)