Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varchoven administrativen săd (Bulharsko) 12. novembra 2020 – „AKZ – Burgas“ EOOD/Direktor na Direkcia „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika – Burgas“

(vec C-602/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: „AKZ – Burgas“ EOOD

Žalovaný: Direktor na Direkcia „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“

Prejudiciálne otázky

Bráni právo Únie takej vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá zákonné úroky, ktoré sa majú zaplatiť pri vrátení príspevkov na sociálne poistenie vybraných v rozpore s právom Únie, obmedzuje na úroky, ktoré vznikli odo dňa nasledujúceho po podaní žiadosti o vrátenie hlavnej sumy?

Bráni právo Únie, najmä zásady ekvivalencie a efektivity, takej vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá zákonné úroky, ktoré sa majú zaplatiť pri vrátení príspevkov na sociálne poistenie vybraných v rozpore s právom Únie, obmedzuje na úroky, ktoré vznikli odo dňa nasledujúceho po podaní žiadosti o vrátenie týchto bez právneho dôvodu vybraných príspevkov až do ich vrátenia?

____________