Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Satversmes tiesa (Latvia) on esittänyt 13.11.2020 – AS ”Pilsētas zemes dienests” v. Latvijas Republikas Saeima

(asia C-598/20)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Satversmes tiesa

Pääasian asianosaiset

Kantaja: AS ”Pilsētas zemes dienests”

Vastaaja: Latvijas Republikas Saeima

Ennakkoratkaisukysymykset

1)    Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 135 artiklan 1 kohdan l alakohdassa säädettyä kiinteän omaisuuden vuokrauksen vapauttamista arvonlisäverosta tulkittava siten, että kyseistä vapautusta sovelletaan pakkovuokraukseen perustuvaan maanvuokraukseen?

2)    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi eli jos pakkovuokraukseen perustuva maanvuokraus on vapautettu arvonlisäverosta ja maanvuokraus on siten kaikissa muissa tapauksissa arvonlisäveron alaista, eikö tällainen vapautus ole vastoin arvonlisäveron neutraalisuuden periaatetta, joka on yksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY periaatteista?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.