Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 10. novembrī Anne-Marie Klose k-dze iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2020. gada 9. septembra spriedumu lietā T-81/20 Anne-Marie Klose/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

(Lieta C-600/20 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Anne-Marie Klose (pārstāve: I. Seher, advokāte)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2021. gada 11. februāra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________