Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. prosince 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Okręgowy w Warszawie - Polsko) – A.M. v. E.M.

(Věc C-667/19)1

„Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Kosmetické přípravky – Nařízení (ES) č. 1223/2009 – Článek 19 – Informace pro spotřebitele – Označování – Informace, které musí být uvedeny na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na vnějším obalu – Označení v cizím jazyce – ‚Funkce kosmetického přípravku‘ – Pojem – Vnější obal kosmetických přípravků, na kterém se nachází odkaz na podrobný katalog výrobků v jazyce spotřebitele“

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: A.M.

Žalovaný: E.M.

Výrok

Článek 19 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích musí být vykládán v tom smyslu, že údaj „funkce kosmetického přípravku“, který musí být podle tohoto ustanovení uveden na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu, musí být způsobilý jasně informovat spotřebitele o účelu a způsobu použití tohoto přípravku tak, aby bylo zajištěno, že tento přípravek mohou spotřebitelé bezpečně používat, aniž si poškodí zdraví, a nemůže se tedy omezovat jen na uvedení informace o účelech sledovaných použitím tohoto přípravku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení. Předkládajícímu soudu přísluší, aby s ohledem na charakteristické rysy a vlastnosti dotyčného přípravku, jakož i s ohledem na očekávání průměrného běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele ověřil povahu a rozsah informací, které musí být z tohoto titulu uvedeny na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu, aby ho spotřebitel mohl používat způsobem, který neohrožuje lidské zdraví.

Článek 19 odst. 2 nařízení č. 1223/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že údaje uvedené v čl. 19 odst. 1 písm. d), f) a g) tohoto nařízení, to znamená údaje o zvláštních upozorněních týkajících se použití kosmetického přípravku, o funkci tohoto přípravku a o jeho přísadách, nemohou být uvedeny ve firemním katalogu, na který odkazuje symbol stanovený v příloze VII bodě 1 uvedeného nařízení, který je vyznačen na obalu, do kterého je uvedený přípravek naplněn nebo na jeho vnějším obalu.

____________

1 Úř. věst. C 406, 2. 12. 2019.