Language of document :

2020 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A.M. / E.M.

(Byla C-667/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Kosmetikos gaminiai – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 – 19 straipsnis – Vartotojų informavimas – Ženklinimas – Informacija, kurią privaloma pateikti ant pirminės ir antrinės pakuočių – Ženklinimas užsienio kalba – „Kosmetikos gaminio funkcija“ – Sąvoka – Kosmetikos gaminių pakuotės, ant kurių pateikiama nuoroda į vartotojo kalba sudarytą išsamų gaminių katalogą)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: A.M.

Atsakovas: E.M.

Rezoliucinė dalis

1.    2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 19 straipsnio 1 dalies f punktas turi būti aiškinamas taip, kad iš informacijos apie „kosmetikos gaminio funkciją“, kuri pagal šią nuostatą privalo būti ant tokio gaminio pirminės ir antrinės pakuočių, vartotojas turi aiškiai suprasti gaminio paskirtį bei naudojimo būdą, kad galėtų saugiai, nekenkdamas savo sveikatai, jį naudoti, todėl tokia informacija negali apsiriboti tik šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkte numatytų tikslų, kurių siekiama naudojant gaminį, nurodymu. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į atitinkamo gaminio charakteristikas bei savybes ir vidutinio, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo lūkesčius, turi patikrinti informacijos, kuri tuo tikslu privalo būti pateikta ant pirminės ir antrinės gaminio pakuočių, pobūdį ir apimtį, kad gaminį būtų galima naudoti nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai.

2.    Reglamento Nr. 1223/2009 19 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad šio reglamento 19 straipsnio 1 dalies d, f ir g punktuose nurodyta informacija, kaip antai apie konkrečias kosmetikos gaminio naudojimo atsargumo priemones, šio gaminio funkciją ir ingredientus, negali būti pateikta įmonės kataloge, į kurį nukreipia ant kosmetikos gaminio antrinės ar pirminės pakuotės esantis šio reglamento VII priedo 1 punkte numatytas simbolis.

____________

1 OL C 406, 2019 12 2.