Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2020. gada 17. decembra spriedums (Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A.M./E.M.

(Lieta C-667/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Kosmētikas līdzekļi – Regula (EK) Nr. 1223/2009 – 19. pants – Patērētāju informēšana – Marķējums – Norādes, kurām jābūt uz izstrādājuma trauka un iepakojuma – Marķējums ārvalstu valodā – “Kosmētikas līdzekļa funkcija” – Jēdziens – Kosmētikas līdzekļu iepakojums ar atsauci uz patērētāja valodā izstrādātu detalizētu preču katalogu)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Warszawie

Pamatlietas puses

Prasītājs: A.M.

Atbildētājs: E.M.

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 (2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem 19. panta 1. punkta f) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka norādei par “kosmētikas līdzekļa funkciju”, kurai saskaņā ar šo tiesību normu ir jābūt uz šā līdzekļa trauka un iepakojuma, ir jābūt tādai, kas patērētāju skaidri informē par izstrādājuma izmantošanu un lietošanas veidu, lai nodrošinātu, ka patērētājs to var droši izmantot, nekaitējot veselībai, un tātad to nevar reducēt tikai uz norādi par izstrādājuma lietošanas mērķiem, kas ir paredzēti šīs regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Iesniedzējtiesai, ņemot vērā attiecīgā izstrādājuma raksturlielumus un īpašības, kā arī to, ko sagaida samērā informēts, uzmanīgs un apdomīgs vidusmēra patērētājs, ir jāpārbauda tās informācijas raksturs un apjoms, kurai šajā ziņā ir jābūt norādītai uz līdzekļa trauka un iepakojuma, lai to varētu izmantot, neapdraudot cilvēku veselību.

Regulas Nr. 1223/2009 19. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šīs regulas 19. panta 1. punkta d), f) un g) apakšpunktā paredzētā informācija, proti, attiecīgi informācija par kosmētiskā līdzekļa īpašiem piesardzības noteikumiem lietošanā, šā līdzekļa funkciju un tā sastāvdaļām, nevar tikt ietverta uzņēmuma katalogā, uz kuru norāda minētās regulas VII pielikuma 1. punktā paredzētais simbols, kas attēlots uz šā līdzekļa iepakojuma vai trauka.

____________

1 OV C 406, 2.12.2019.