Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie – Poľsko) – A. M./E. M.

(vec C-667/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Kozmetické výrobky – Nariadenie (ES) č. 1223/2009 – Článok 19 – Informácie pre spotrebiteľov – Označovanie – Údaje, ktoré musia byť uvedené na vnútornom a vonkajšom obale – Označovanie v cudzom jazyku – „Funkcia kozmetického výrobku“ – Pojem – Obaly kozmetických výrobkov, ktoré obsahujú odkaz na detailný katalóg výrobkov zostavený v jazyku spotrebiteľa)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A. M.

Žalovaný: E. M.

Výrok rozsudku

Článok 19 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch sa má vykladať v tom zmysle, že informácia o „funkcii kozmetického výrobku“, ktorá má byť podľa tohto ustanovenia uvedená na vnútornom a vonkajšom obale takéhoto výrobku, musí svojou povahou spotrebiteľa jasne informovať o používaní a spôsobe použitia výrobku, aby sa tak zabezpečilo, že tento výrobok môžu spotrebitelia bezpečne používať a nepoškodia si zdravie, a nemôže sa teda obmedzovať len na informáciu o cieľoch sledovaných použitím výrobku, ako sú uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby vzhľadom na charakteristiky a vlastnosti dotknutého výrobku, ako aj na očakávanie priemerného spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, overil povahu a rozsah informácie, ktorá musí byť z tohto dôvodu uvedená na vnútornom a vonkajšom obale výrobku, aby bolo možné ho používať bez ohrozenia ľudského zdravia.

Článok 19 ods. 2 nariadenia č. 1223/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že údaje uvedené v článku 19 ods. 1 písm. d), f) a g) tohto nariadenia, a to údaje týkajúce sa príslušných upozornení, ktoré treba dodržať pri používaní kozmetického výrobku, funkcie tohto výrobku a jeho zložiek, sa nemôžu nachádzať v podnikovom katalógu, na ktorý odkazuje symbol uvedený v prílohe VII bode 1 uvedeného nariadenia, ktorý je vyznačený na vonkajšom alebo vnútornom obale uvedeného výrobku.

____________

1 Ú. v. EÚ C 406, 2.12.2019.