Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy w Warszawie - Polen) – A.M. mot E.M.

(Mål C-667/19)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Kosmetiska produkter – Förordning (EG) nr 1223/2009 – Artikel 19 – Konsumentinformation – Märkning – Uppgifter som måste finnas på produktens behållare och förpackning – Märkning på utländskt språk – Den kosmetiska produktens funktion – Begrepp – Kosmetiska produkters förpackningar som innehåller en hänvisning till en detaljerad produktkatalog som avfattats på konsumentens språk)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A.M.

Motpart: E.M.

Domslut

Artikel 19.1 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter ska tolkas så, att angivandet av en kosmetisk produkts ”funktion”, som enligt denna bestämmelse ska finnas på en sådan produkts behållare och förpackning, klart ska upplysa konsumenten om produktens användning och användningssätt för att säkerställa att produkten kan användas på ett säkert sätt av konsumenterna utan att skada deras hälsa. Detta angivande kan således inte begränsas till en skyldighet att informera om de syften som eftersträvas med användningen av produkten, vilka avses i artikel 2.1 a i förordningen. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att, med beaktande av den berörda varans kännetecken och egenskaper samt de förväntningar som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam genomsnittskonsument har, kontrollera arten och omfattningen av den information som i detta avseende ska finnas på produktens behållare och förpackning för att den ska kunna användas utan fara för människors hälsa.

Artikel 19.2 i förordning nr 1223/2009 ska tolkas så, att de uppgifter som avses i artikel 19.1 d, 19.1 f och 19.1 g i denna förordning, det vill säga uppgifter om särskilda försiktighetsåtgärder för användning av den kosmetiska produkten, produktens funktion och produktens ingredienser, inte får förekomma i en företagskatalog till vilken den symbol som avses i punkt 1 i bilaga VII till förordningen hänvisar på produktens förpackning eller behållare.

____________

1 EUT C 406, 2.12.2019