Language of document :

Преюдициално запитване от Appeal Tribunal for Northern Ireland (Обединено кралство), постъпило на 30 декември 2020 г. — CG/Department for Communities in Northern Ireland

(Дело C-709/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Страни в главното производство

Жалбоподател: CG

Ответник: Department for Communities in Northern Ireland

Преюдициални въпроси

Представлява ли член 9, параграф 3, буква c), подточка i) от Правилника за универсалния кредит (Северна Ирландия) от 2016 г., добавен с Правилника за социалното осигуряване (Свързани с дохода обезщетения) (Осъвременяване и изменение) (Напускане на ЕС) (Северна Ирландия) от 2019 г., който изключва от кръга лица с право на социалноосигурителни обезщетения гражданите на Съюза, които имат право на пребиваване (временно разрешение за пребиваване) съгласно националното право [в случая „временен статут на уседналост“ по Приложение ЕС от Имиграционния правилник на Обединеното кралство], неправомерна (пряка или непряка) дискриминация по смисъла на член 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз и противоречи ли на задълженията на Обединеното кралство съгласно European Communities Act 1972 (Закона за Европейските общности от 1972 г.)?

При утвърдителен отговор на първия въпрос и ако се приеме, че член 9, параграф 3, буква c), подточка i) от Правилника за универсалния кредит (Северна Ирландия) от 2016 г. е непряко дискриминационен, обоснован ли е член 9, параграф 3, буква c), подточка i) от Правилника за универсалния кредит (Северна Ирландия) от 2016 г. съгласно член 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз и противоречи ли на задълженията на Обединеното кралство съгласно Закона за Европейските общности от 1972 г.?

____________