Language of document : ECLI:EU:C:2021:365

Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 6. maija rīkojums –
PONS HOLDING

(lieta C703/20)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēta naudas soda uzlikšana juridiskai personai, kura ir kļuvusi bagātāka fiziskas personas izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā, neprasot, lai pēdējā minētā tiktu saukta pie kriminālatbildības Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 47. un 48. pants – Saistības ar Savienības tiesībām neesamība – Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

Prejudiciāli jautājumi – Tiesas kompetence – Robežas – Lūgums interpretēt Savienības Pamattiesību hartu – Valstī izskatāma strīda priekšmets, kam nav nekādas saistības ar Savienības tiesībām – Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

(LES 6. panta 1. punkts; LESD 267. pants; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 51. panta 1. un 2. punkts; Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts)

(skat. 11., 15.–18. punktu un rezolutīvo daļu)

Rezolutīvā daļa

Eiropas Savienības Tiesai acīmredzami nav kompetences atbildēt uz Sofiyski gradski sad (Sofijas pilsētas tiesa) ar 2020. gada 9. decembra lēmumu uzdotajiem jautājumiem.