Language of document :

7. märtsil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(kohtuasi C-213/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart)

Kostja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et:

kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei kajastanud raamatupidamisarvestuses tollimaksu täpseid summasid ega teinud kättesaadavaks traditsiooniliste omavahendite ja käibemaksupõhiste omavahendite täpset summat seoses teatavate tekstiilitoodete ja jalatsite impordiga Hiina Rahvavabariigist, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu otsuse 2014/3351 artiklitest 2 ja 8, nõukogu otsuse 2007/4362 artiklitest 2 ja 8, nõukogu määruse 609/20143 artiklitest 2, 6, 9, 10, 12 ja 13, nõukogu määruse 1150/20004 artiklitest 2, 6, 9, 10, 11 ja 17, nõukogu määruse 1553/895 artiklist 2, nõukogu määruse 952/20136 artikli 105 lõikest 3 ning nõukogu määruse 2913/927 artikli 220 lõikest 1;

see on tingitud asjaolust, et on rikutud Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõiget 3, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 325 ja artikli 310 lõiget 6, määruse 952/2013 artikleid 3 ja 46, nõukogu määruse 2913/92 artiklit 13, komisjoni määruse 2454/938 artikli 248 lõiget 1, komisjoni rakendusmääruse 2015/24479 artiklit 244 ning nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ10 artikli 2 lõike 1 punkte b ja d, artikleid 83 ja 85–87 ning artikli 143 lõike 1 punkti d ja lõiget 2;

vastavate kaotatud traditsiooniliste omavahendite summad, mis tuleb teha liidu eelarve jaoks kättesaadavaks (ja millest on maha arvatud kogumiskulud), on järgmised:

496 025 324,30 eurot 2017. aastal (kuni 11. oktoobrini 2017 kaasa arvatud);

646 809 443,80 eurot 2016. aastal;

535 290 329,16 eurot 2015. aastal;

480 098 912,45 eurot 2014. aastal;

325 230 822,55 eurot 2013. aastal;

173 404 943,81 eurot 2012. aastal;

22 777 312,79 eurot 2011. aastal.

kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei esitanud kogu teavet, mida nõudsid komisjoni teenistused ja mis on vajalik kaotatud traditsiooniliste omavahendite summa kindlaksmääramiseks, ega esitanud maksu- ja tolliameti (Her Majesty’s Revenue and Customs) õigustalituse õigusliku arvamuse sisu, mida temalt taotleti, ega selle otsuse põhjendusi, mille tulemusena tühistati kindlakstehtud tollivõlad, siis on ta rikkunud Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõiget 3 ning nõukogu määruse 608/201411 artikli 2 lõiget 2 ja lõike 3 punkti d;

mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Pettuseohtu käsitlevatele OLAFi ja komisjoni korduvatele hoiatustele vaatamata ei võtnud Ühendkuningriik kasutusele riskipõhiseid lähenemisviise tollikontrolli valdkonnas, et hoida ära alahinnatud kaupade vabasse ringlusse lubamist liidus (täpsemalt Hiina Rahvavabariigist eksporditud jalatsid ja tekstiilitooted) kuni 12. oktoobrini 2017. Selle tegevusetuse tagajärjel ja korduvaid hoiatusi arvestamata jättis Ühendkuningriik võtmata riskipõhised meetmed, mis on nõutavad vastavalt tollivaldkonda ja omavahendeid käsitlevatele liidu õigusaktidele. Selline nõutavate meetmete võtmata jätmine mõjutas ühtlasi liidu käibemaksueeskirjade nõuetekohast kohaldamist. Liidu eelarvele on tekitanud väga suurt kahju liidu õiguse rikkumisega Ühendkuningriigi poolt ja sellest tuleneva alahinnatud toodete sellesse liikmesriiki importimise taseme tõttu. Kuna Ühendkuningriik – erinevalt teistest liikmesriikidest – ei järginud komisjoni soovitusi, oli ta atraktiivne sihtkoht alahinnatud kaupadele. See erakorraliselt suur kahju mõjutas oluliselt koormuse õiglast jagamist liikmesriikide vahel, kuna seda tuli tasakaalustada liidu eelarvesse kogurahvatuluna mõõdetud tulu taseme põhjal teiste liikmesriikide poolt tehtavate vastavalt kõrgemate osamaksetega.

____________

1 Nõukogu 26. mai 2014. aasta otsus 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (ELT 2014, L 168, lk 105).

2 Nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsus 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa Ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT 2007, L 163, lk 17).

3 Nõukogu 26. mai 2014. aasta määrus (EL, Euratom) nr 609/2014 meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (uuesti sõnastatud) (ELT 2014, L 168, lk 39).

4 Nõukogu 22. mai 2000. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 94/728/EÜ, Euratom (EÜT 2000, L 130, lk 1; ELT eriväljaanne 01/03, lk 169).

5 Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta (EÜT 1989, L 155, lk 9; ELT eriväljaanne 01/01, lk 197).

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT 2013, L 269, lk 1).

7 Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT 1992, L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307).

8 Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT 1993, L 253, lk 1; ELT eriväljaanne 02/06, lk 3).

9 Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 2015, L 343, lk 558).

10 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).

11 Nõukogu 26. mai 2014. aasta määrus (EL, Euratom) nr 608/2014, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (ELT 2014, L 168, lk 29).