Language of document :

Acțiune introdusă la 7 martie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

(Cauza C-213/19)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart, agenți)

Pârât: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții să declare că:

prin faptul că nu a contabilizat cuantumurile corecte ale taxelor vamale și nu a pus la dispoziție cuantumurile corecte ale resursele proprii tradiționale și ale resurselor proprii bazate pe TVA cu privire la anumite importuri de textile și de încălțăminte din Republica Populară Chineză, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 8 din Decizia 2014/335 a Consiliului1 , al articolelor 2 și 8 din Decizia 2007/436 a Consiliului2 , al articolelor 2, 6, 9, 10, 12 și 13 din Regulamentul nr. 609/2014 al Consiliului3 , al articolelor 2, 6, 9, 10, 11 și 17 din Regulamentul nr. 1150/2000 al Consiliului4 , al articolului 2 din Regulamentul nr. 1553/89 al Consiliului5 , al articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului6 , precum și al articolului 220 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2913/92 al Consiliului7 ;

ca o consecință a neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, al articolului 325 și al articolului 310 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, al articolelor 3 și 46 din Regulamentul nr. 952/2013, al articolului 13 din Regulamentul nr. 2913/92, al articolului 248 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2454/93 al Comisiei8 , al articolului 244 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/2447 al Comisiei9 , precum și al articolului 2 alineatul (1) literele (b) și (d), al articolului 83, al articolelor 85-87 și al articolului 143 alineatul (1) litera (d) și alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului10 ;

Pierderile de resurse proprii tradiționale corespunzătoare care trebuie puse la dispoziția bugetului Uniunii (cu deducerea cheltuielilor de colectare) se ridică la:

496 025 324,30 EUR în 2017 (până la 11 octombrie 2017 inclusiv);

646 809 443,80 EUR în 2016;

535 290 329,16 EUR în 2015;

480 098 912,45 EUR în 2014;

325 230 822,55 EUR în 2013;

173 404 943,81 EUR în 2012;

22 777 312,79 EUR în 2011.

prin faptul că nu a furnizat toate informațiile solicitate de serviciile Comisiei necesare pentru stabilirea cuantumului pierderilor de resurse proprii tradiționale și prin faptul că nu a furnizat, astfel cum i s-a solicitat, conținutul evaluării juridice efectuate de serviciul juridic al HM Revenue and Customs sau motivarea deciziei care a condus la anularea datoriilor vamale stabilite, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și al articolului 2 alineatul (2) și alineatul (3) litera (d) din Regulamentul nr. 608/201411 al Consiliului; și

obligarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În pofida unor avertismente repetate din partea OLAF și a Comisiei cu privire la riscul de fraudă, Regatul Unit nu a pus în aplicare abordări bazate pe risc în cadrul controalelor vamale pentru a împiedica punerea în liberă circulație în Uniune a unor produse subevaluate (în mod specific, a unor încălțăminte și textile exportate din Republica Populară Chineză) până la data de 12 octombrie 2017. Ca urmare a acestei inacțiuni în fața unor avertismente repetate, Regatul Unit nu a adoptat măsurile bazate pe risc prevăzute de legislația Uniunii în materie vamală și de resurse proprii. Această omisiune de a adopta măsuri adecvate a afectat și aplicarea corectă a normelor Uniunii în materie de TVA. Bugetul Uniunii a suferit pierderi deosebit de ridicate cauzate de nerespectarea de către Regatul Unit a dreptului Uniunii și de nivelurile care au rezultat de aici ale importurilor în acest stat membru de produse subevaluate. Întrucât nu a urmat recomandările Comisiei, spre deosebire de alte state membre, Regatul Unit a atras mai multe schimburi comerciale subevaluate. Aceste pierderi deosebit de ridicate au afectat de asemenea în mod considerabil repartizarea echitabilă a obligațiilor între statele membre, dat fiind că ele au trebuit să fie compensate prin contribuții la bugetul Uniunii bazate pe VNB proporțional mai ridicate din partea celorlalte state membre.

____________

1 2014/335/UE, Euratom: Decizia Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO 2014, L 168, p. 105).

2 2007/436/CE, Euratom: Decizia Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO 2007, L 163, p. 17).

3 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (reformare) (JO 2014, L 168, p. 39).

4 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților (JO 2000, L 130, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 2, p. 184).

5 Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO 1989, L 155, p. 9, Ediție specială, 01/vol. 1, p. 80).

6 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO 2013, L 269, p. 1).

7 Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO 1992, L 302, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58).

8 Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO 1993, L 253, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 7, p. 3).

9 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO 2015, L 343, p. 558).

10 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).

11 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO 2014, L 168, p. 29).