Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. ožujka 2022. – Europska komisija/Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

(predmet C-213/19)1

„Povreda obveze države članice – Članak 4. stavak 3. UEU-a – Članak 310. stavak 6. i članak 325. UFEU-a – Vlastita sredstva – Carine – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Zaštita financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevare – Načelo djelotvornosti – Obveza država članica da stave na raspolaganje vlastita sredstva Europskoj komisiji – Financijska odgovornost država članica u slučaju gubitaka vlastitih sredstava – Uvoz tekstilnih proizvoda i obuće iz Kine – Dalekosežna i sustavna povreda – Organizirani kriminal – Nepostojeći uvoznici – Carinska vrijednost – Umanjenje vrijednosti – Oporezivi iznos PDV-a – Nepostojanje sustavnih carinskih kontrola temeljenih na analizi rizika i provedenih prije puštanja predmetne robe u promet – Nepostojanje sustavnog polaganja sredstava osiguranja – Metoda korištena za procjenu iznosa gubitaka tradicionalnih vlastitih sredstava u vezi s uvozima kod koji postoji znatan rizik od umanjenja vrijednosti– Statistička metoda koja se temelji na prosječnim cijenama utvrđenima na razini Unije – Dopuštenost”

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn i F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Tuženici: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (zastupnici: u početku F. Shibli, S. Brandon, Z. Lavery i S. McCrory, a zatim F. Shibli i S. McCrory, agenti, uz asistenciju J. Eadiea i I. Rogersa, QC, i S. Pritchard, T. Sebastian i R. Hill, barristers)

Intervenijenti u potporu tuženicima: Kraljevina Belgija (zastupnici : J.-C. Halleux, P. Cottin i S. Baeyens, agenti), Republika Estonija (zastupnik : N. Grünberg, agent), Helenska Republika (zastupnik : M. Tassopoulou, agent), Republika Litva (zastupnici : u početku K. Pommere, V. Soņeca i I. Kucina, a zatim Pommere, agenti), Portugalska Republika (zastupnici : P. Barros da Costa, S. Jaulino, L. Inez Fernandes i P. Rocha, agenti), Slovačka Republika (zastupnik : B. Ricziová, agent)

Izreka

Time što nije uzela u obzir točne iznose carina i nije stavila na raspolaganje točan iznos tradicionalnih vlastitih sredstava koja se odnose na određene uvoze tekstilnih proizvoda i obuće iz Kine, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske povrijedila je obveze koje ima na temelju članaka 2. i 8. Odluke Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije, članaka 2. i 8. Odluke Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica, članaka 2., 6., 9., 10., 12. i 13. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom, kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016., članaka 2., 6., 9., 10., 11., i 17. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke br. 94/728/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica, kao i članka 105. stavka 3. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije, i članka 220. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 648/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005., što je posljedica povrede obveza koje ima na temelju članka 325. UFEU-a, članka 46. Uredbe br. 952/2013, članka 13. Uredbe br. 2913/92, kako je izmijenjena Uredbom br. 648/2005, članka 248. stavka 1. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća br. 2913/92, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 3254/1994 od 19. prosinca 1994., članka 244. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe br. 952/2013, kao i članka 2. stavka 1. točke (d) i članaka 85. do 87. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2009/69/EZ od 25. lipnja 2009.;

i time što Europskoj komisiji nije dostavila sve potrebne informacije za utvrđivanje iznosa gubitaka tradicionalnih vlastitih sredstava i time što joj nije pružila, kako je bilo zatraženo, razloge za odluke kojima se poništavaju utvrđeni carinski dugovi, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske povrijedila je obveze koje ima na temelju članka 4. stavka 3. UEU-a.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske nalaže se snošenje četiri     petine troškova Europske komisije i vlastitih troškova.

Europska komisija snosit će petinu svojih troškova.

Kraljevina Belgija, Republika Estonija, Helenska Republika, Republika Latvija, Portugalska Republika i Slovačka Republika snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 164, 13. 5. 2019.