Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. marca 2022 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(vec C-213/19)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 4 ods. 3 ZEÚ – Článok 310 ods. 6 a článok 325 ZFEÚ – Vlastné zdroje – Clo – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – Zásada efektivity – Povinnosť členských štátov dať vlastné zdroje k dispozícii Európskej komisii – Finančná zodpovednosť členských štátov v prípade straty vlastných zdrojov – Dovoz textilných výrobkov a obuvi z Číny – Systematický podvod veľkého rozsahu – Organizovaná trestná činnosť – Dovozcovia, ktorí sa dopustili porušení – Colná hodnota – Podhodnotenie – Základ dane pre DPH – Nevykonávanie systematických colných kontrol založených na analýze rizík pred prepustením dotknutého tovaru – Nezavedenie systematických záruk – Metóda použitá na účely odhadu výšky strát z tradičných vlastných zdrojov z dovozov, pri ktorých vo veľkej miere hrozí podhodnocovanie – Štatistická metóda založená na priemerných cenách stanovených na úrovni Únie – Prípustnosť)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a F. Clotuche-Duvieusart, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: pôvodne F. Shibli, S. Brandon, Z. Lavery a S. McCrory, neskôr F. Shibli a S. McCrory, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Eadie a I. Rogers, QC, a S. Pritchard, T. Sebastian a R. Hill, barristers)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovaného: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: J.-C. Halleux, P. Cottin a S. Baeyens, splnomocnení zástupcovia), Estónska republika (v zastúpení: N. Grünberg, splnomocnený zástupca), Helénska republika (v zastúpení: M. Tassopoulou, splnomocnený zástupca), Lotyšská repubika (v zastúpení: pôvodne K. Pommere, V. Soņeca a I. Kucina, neskôr Pommere, splnomocnení zástupcovia), Portugalská republika (v zastúpení: P. Barros da Costa, S. Jaulino, L. Inez Fernandes a P. Rocha, splnomocnení zástupcovia), Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa)

Výrok rozsudku

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska si tým, že v súvislosti s určitými dovozmi textilných výrobkov a obuvi z Číny nezohľadnilo správne sumy cla a nedalo k dispozícii tradičné vlastné zdroje, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývali z článkov 2 a 8 rozhodnutia Rady z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (2014/335/EÚ, Euroatom), z článkov 2 a 8 rozhodnutia Rady zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (2007/436/ES, Euroatom), článkov 2, 6, 9, 10, 12 a 13 nariadenia Rady (EÚ, Euroatom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť, zmeneného nariadením Rady (EÚ, Euroatom) 2016/804 zo 17. mája 2016, článkov 2, 6, 9, 10, 11 a 17 nariadenia Rady (ES, Euroatom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev, ako aj článku 105 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a článku 220 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, v dôsledku porušenia povinností, ktoré mu prináležali podľa článku 325 ZFEÚ, článku 46 nariadenia č. 952/2013, článku 13 nariadenia č. 2913/92 zmeneného nariadením č. 648/2005, článku 248 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 2913/92, zmeneného nariadením Komisie (ES) č. 3254/1994 z 19. decembra 1994, článku 244 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia č. 952/2013, ako aj podľa článku 2 ods. 1 písm. d) a článkov 85 až 87 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej smernicou Rady 2009/69/ES z 25. júna 2009;

a tým, že Komisii neoznámila všetky informácie na účely určenia výšky strát tradičných vlastných zdrojov a neposkytla, ako to bolo požadované, odôvodnenia rozhodnutí, ktorými boli odpísané stanovené colné dlhy, si Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska nesplnilo povinnosti, ktoré mu prináležali podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ.

Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je povinné nahradiť štyri pätiny trov konania, ktoré vznikli Európskej komisii a znáša svoje vlastné trovy konania.

Európska komisia znáša pätinu svojich vlastných trov konania.

Belgické kráľovstvo, Estónska republika, Grécka republika, Litovská republika, Portugalská republika a Slovenská republika znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 164, 13.5.2019.