Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 mars 2022 – Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-213/19)1

(Fördragsbrott – Artikel 4.3 FEU – Artiklarna 310.6 FEUF och 325 FEUF – Egna medel – Tullar – Mervärdesskatt – Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Bedrägeribekämpning – Effektivitetsprincipen – Skyldighet för medlemsstaterna att ställa egna medel till Europeiska kommissionens förfogande – Medlemsstaternas ekonomiska ansvar vid förluster av egna medel – Import av textilier och skodon från Kina – Storskaligt och systematiskt bedrägeri – Organiserad brottslighet – Felande importörer – Tullvärde – Undervärdering – Beskattningsunderlag för mervärdesskatt – Avsaknad av systematiska tullkontroller som är baserade på en riskanalys och som utförs innan de berörda varorna frigörs – Systematiskt ställande av garantier har inte skett – Metod som använts för att beräkna förluster av traditionella egna medel i samband med import som innebär en betydande risk för undervärdering – Statistisk metod baserad på genomsnittspriser som fastställts på unionsnivå – Tillåtlighet)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn och F. Clotuche-Duvieusart)

Svarande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: inledningsvis F. Shibli, S. Brandon, Z. Lavery och S. McCrory därefter F. Shibli och S. McCrory biträdda av J. Eadie och I. Rogers, QC och S. Pritchard, T. Sebastian och R. Hill, barristers)

Parter som har intervenerat till stöd för svarande: Konungariket Belgien (ombud: J.-C. Halleux, P. Cottin och S. Baeyens), Republiken Estland (ombud: N. Grünberg), Republiken Grekland (ombud: M. Tassopoulou), Republiken Lettland (ombud: inledningsvis K. Pommere, V. Soņeca och I. Kucina därefter Pommere), Republiken Portugal (ombud: P. Barros da Costa, S. Jaulino, L. Inez Fernandes och P. Rocha), Republiken Slovakien (ombud: B. Ricziová)

Domslut

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2 och 8 i rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel, artiklarna 2 och 8 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel, artiklarna 2, 6, 9, 10, 12 och 13 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov, i dess lydelse enligt rådets förordning (EU, Euratom) 2016/804 av den 17 maj 2016, artiklarna 2, 6, 9, 10, 11 och 17 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel, samt artikel 105.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och artikel 220.1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005, genom att inte bokföra korrekta tullbelopp och genom att inte ställa korrekt belopp för traditionella egna medel till förfogande i samband med viss import av textilier och skodon från Kina, till följd av dess åsidosättande av sina skyldigheter enligt artikel 325 FEUF, artikel 46 i förordning nr 952/2013, artikel 13 i förordning nr 2913/92, i dess lydelse enligt förordning nr 648/2005, artikel 248.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 2913/92, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 3254/1994 av den 19 december 1994, artikel 244 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i förordning nr 952/2013, samt artiklarna 2.1 d och 85–87 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2009/69/EG av den 25 juni 2009, och

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.3 FEU genom att inte tillhandahålla Europeiska kommissionen samtliga uppgifter som är nödvändiga för att fastställa förlusterna av traditionella egna medel och genom att inte, i enlighet med vad som begärdes, ange skälen till besluten att avskriva de konstaterade tullskulderna.

Talan ogillas i övrigt.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader och ersätta fyra femtedelar av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Europeiska kommissionen ska bära en femtedel av sina rättegångskostnader.

Konungariket Belgien, Republiken Estland, Republiken Grekland, Republiken Lettland, Republiken Portugal och Republiken Slovakien ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 164, 13.05.2019.