Language of document :

A Satversmes tiesa (Lettország) által 2020. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AS Pilsētas zemes dienests kontra Latvijas Republikas Saeima

(C-598/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Satversmes tiesa

Az alapeljárás felei

Felperes: AS Pilsētas zemes dienests

A megtámadott aktust kibocsátó intézmény: Latvijas Republikas Saeima

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 135. cikke (1) bekezdésének l) pontjában foglalt, ingatlanbérbeadási ügyletekre vonatkozóan a hozzáadottérték-adó alóli mentességet, hogy e mentesség alkalmazandó a földterületnek kényszerbérlet esetén történő bérbeadására is?

Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, vagyis a földterületnek kényszerbérlet esetén történő bérbeadása mentes a hozzáadottérték-adó alól akkor, ha minden más esetben a földterület bérbeadása hozzáadottértékadó-köteles, nem ellentétes-e az ilyen adómentesség a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv egyik elvével, nevezetesen a hozzáadottérték-adó semlegességének elvével?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.