Language of document :

11. juunil 2007 esitatud hagi - Joseph versus komisjon

(Kohtuasi F-54/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Anne Joseph (Damas, Süüria) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada hageja 20. juulil 2006 sõlmitud tööleping osas, milles see on sõlmitud kestusega 15 kuud algusega 16. oktoobrist 2006 ja lõpptähtajaga 15. jaanuar 2008;

tühistada vajalikus ulatuses komisjoni 13. veebruari 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 20. oktoobril 2006 personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kaebus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja nõuab temaga muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3a alusel sõlmitud lepingulise töötaja lepingu tühistamist osas, milles see on sõlmitud kestusega 15 kuud mitte kolm aastat, tuginedes esiteks komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsusele, mis puudutab komisjoni teenistuses olevate mittealaliste töötajate teenistusaja maksimaalset kestust, ja teiseks komisjoni lepinguliste töötajate töölevõtmise ja töötamise korra üldiste rakendussätete artiklile 12.

Hageja väitel on 28. aprilli 2004. aasta otsus, eriti selle artikkel 3, õigusvastane osas, milles see on vastuolus muude teenistujate teenistustingimuste artikli 85 lõike 1 esimese lõiguga. Igal juhul ei ole selle artikli 1 lõike 2 kohaselt nimetatud otsus kohaldatav käesoleval juhul, arvestades asjaolu, et hageja tegutses olulisel alal.

Lisaks väidab hageja, et komisjoni lepinguliste töötajate töölevõtmise ja töötamise korra üldised rakendussätted, eriti selle artikkel 12 on õigusvastased, olles vastuolus ajutiste töötajate teenistustingimuste artikli 85 lõikega 1. Igal juhul rikkus komisjon üldiste rakendussätete artikli 12 lõikeid 1a ja 1b, mis ei luba lepingulise töötaja töölepingu maksimaalse kestuse arvestamise eesmärgil liita lepingu kestust muude töötajate teenistustingimuste artikli 3b alusel lepingu kestusega artikli 3a alusel.

Peale selle väidab hageja, et on rikutud mittediskrimineerimise, hea halduse ja teenistushuvide põhimõtteid.

____________