Language of document :

Kanne 11.6.2007 - Joseph v. komissio

(Asia F-54/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Anne Joseph (Damaskos, Syyria) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kantajan työsopimus, joka allekirjoitettiin 20.7.2006, on purettava siltä osin kuin sen kestoksi vahvistettiin 15 kuukautta 16.10.2006 alkaen 15.1.2008 asti

siltä osin kuin on tarpeellista, komission 13.2.2007 tekemä se nimenomainen päätös on kumottava, jolla hylättiin valitus, jonka kantaja esitti 20.10.2006 henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii sen työsopimuksen purkamista, jolla hänet otettiin palvelukseen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (palvelussuhteen ehdot) 3 a artiklassa tarkoitettuna sopimussuhteisena toimihenkilönä, koska tämän sopimuksen kestoksi ei vahvistettu kolmea vuotta vaan 15 kuukautta yhtäältä komission 28.4.2004 tekemän sen päätöksen perusteella, joka koskee määräaikaisen henkilöstön sopimusten enimmäiskestoa komission yksiköissä, ja toisaalta komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamismenettelyitä ja työsuhdetta koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten (yleiset täytäntöönpanosäännökset) 12 artiklan perusteella.

Kantajan mukaan 28.4.2004 tehty päätös ja muun muassa sen 3 artikla on lainvastainen siltä osin kuin se on ristiriidassa palvelussuhteen ehtojen 85 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa. Kantaja väittää, että kyseistä päätöstä ei sen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti joka tapauksessa voida soveltaa nyt esillä olevassa asiassa, koska kantaja toimii keskeisissä tehtävissä.

Kantaja väittää lisäksi, että yleiset täytäntöönpanosäännökset, muun muassa niiden 12 artikla, ovat ristiriidassa palvelussuhteen ehtojen 85 artiklan 1 kohdan kanssa. Joka tapauksessa komissio rikkoi kantajan mukaan yleisten täytäntöönpanosäännösten 12 artiklan 1 a ja 1 c kohtaa, koska näissä säännöksissä ei sallita sopimussuhteisen toimihenkilön palveluksessaoloajan enimmäiskeston laskemista varten, että palvelussuhteen ehtojen 3 c artiklan mukaisen sopimuksen kestoa jatketaan palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan mukaisella sopimuksella.

Lisäksi kantaja vetoaa siihen, että syrjintäkiellon ja hyvän hallinnon periaatteita on loukattu ja että on toimittu yksikön edun vastaisesti.

____________