Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2007 r. - Joseph przeciwko Komisji

(Sprawa F-54/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne Joseph (Damaszek, Syria) (przedstawiciel: N. Lhoëst, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności umowy o pracę ze skarżącą, podpisanej w dniu 20 lipca 2006 r., w zakresie, w jakim okres jej trwania został określony na 15 miesięcy począwszy od dnia 16 października 2006 r. do dnia 15 stycznia 2008 r.;

o ile istnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji Komisji z dnia 13 lutego 2007 r. oddalającej zażalenie złożone przez skarżącą na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego w dniu 20 października 2006 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności umowy o pracę zawartej z nią w charakterze pracownika kontraktowego na podstawie art. 3 bis Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (WZIP), ponieważ okres trwania umowy nie został określony na 3 lata, lecz na 15 miesięcy i to po pierwsze na podstawie decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnego okresu zatrudnienia niestałego personelu w służbach Komisji i po drugie art. 12 ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących procedury zatrudniania i zatrudnienia pracowników kontraktowych w Komisji (OPA-PK-K).

Zdaniem skarżącej decyzja z dnia 28 kwietnia 2004 r., w szczególności jej art. 3, jest niezgodna z prawem, ponieważ narusza art. 85 ust. 1 akapit pierwszy WZIP. W każdym bądź razie zgodnie z jej art. 1 ust. 2 decyzja te nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ skarżąca została zatrudniona w celu wykonywania istotnych zadań.

Skarżąca podnosi również niezgodność z prawem OPA-PK-K, w szczególności ich art. 12, który narusza art. 85 ust. 1 WZIP. W każdym bądź razie zdaniem skarżącej Komisja naruszyła art. 12 ust. 1 bis i 1 ter OPA-PK-K, który nie umożliwia, dla celów obliczenia maksymalnego okresu zatrudnienia w charakterze pracownika kontraktowego, zliczania okresu trwania umowy zawartej na podstawie 3 ter WZIP z okresem trwania umowy zwartej na podstawie art. 3 bis WZIP.

Ponadto skarżąca podnosi naruszenie zasad niedyskryminacji, dobrego administrowania i interesu służby.

____________