Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 30. maijā - Tiralongo/Komisija

(lieta F-55/07)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giuseppe Tiralongo, Ladispoli (Itālija) (pārstāvji - F. Sciaudone, R. Sciaudone un S. Frazzani, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt par pieņemamu šo prasību;

piespriest Komisijai iesniegt informāciju un dokumentus par X kundzes līguma apstiprināšanu un tā attiecīgu pagarināšanu Eiropas birojā krāpšanas apkarošanai (turpmāk tekstā - "OLAF"), kā arī uzaicināt X kundzi kā liecinieci;

pieņemt visus procesa organizatoriskos un pierādījumu savākšanas pasākumus, kas vajadzīgi, lai izvērtētu Komisijas pieļautā vienlīdzīgas attieksmes principa un nediskriminācijas principa pārkāpumu;

piespriest Komisijai samaksāt EUR 460 000 vai citu summu, kuru Civildienesta tiesa uzskata par taisnīgu, kā atlīdzību par prasītājam nodarīto materiālo kaitējumu;

piespriest Komisijai samaksāt EUR 100 000 vai citu summu, kuru Civildienesta tiesa uzskata par taisnīgu, kā atlīdzību par prasītājam nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas līdz 2005. gada 30. aprīlim strādāja OLAF kā pagaidu darbinieks, prasa atlīdzināt kaitējumu, kas, viņaprāt, radies vairāku nelikumīgu darbību rezultātā, kuras pieļāva Komisija, pagarinot viņa līgumu. Šīs nelikumīgās darbības it īpaši ir: i) civildienestā piemērojamā tiesiskā regulējuma un attiecīgās judikatūras pārkāpums; ii) tiesiskās paļāvības principa pārkāpums; iii) vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principa pārkāpums.

____________