Language of document :

Beroep ingesteld op 30 mei 2007 - Tiralongo / Commissie

(Zaak F-55/07)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italië) (vertegenwoordigers: F. Sciaudone, R. Sciaudone en S. Frazzani, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

het onderhavige beroep ontvankelijk te verklaren;

de Commissie te gelasten de informatie en documenten te verstrekken over de aanwerving en de daaropvolgende verlengingen van de overeenkomst bij het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (hierna: "OLAF") van X, en laatstgenoemde als getuige op te roepen;

alle maatregelen tot organisatie van de procesgang en van instructie vast te stellen die nodig zijn om te beoordelen of de Commissie de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie heeft geschonden;

de Commissie te veroordelen tot betaling van 460 000 EUR of van elk ander bedrag dat het Gerecht billijk acht ter vergoeding van verzoekers materiële schade;

de Commissie te veroordelen tot betaling van 100 000 EUR of van elk ander bedrag dat het Gerecht billijk acht ter vergoeding van verzoekers immateriële schade;

de Commissie te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, die tot 3 april 2005 tijdelijk functionaris bij het Europees Bureau voor Fraudebestrijding was, vordert vergoeding van de schade die hij zou hebben geleden door een aantal onwettige gedragingen van de Commissie bij de verlenging van zijn overeenkomst. Die onwettigheden betreffen met name: i) schending van de geldende regels en de relevante rechtspraak op het gebied van het openbare ambt; ii) schending van het beginsel van gewettigd vertouwen, iii) schending van de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie.

____________