Language of document :

Иск, предявен на 11 юни 2007 г. - Gerochristos / Европейски парламент

(Дело F-56/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Ioannis Gerochristos (Брюксел, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

да се отмени решението на Парламента от 26 септември 2006 г. за назначаване на ищеца като длъжностно лице в срок за изпитване във функционална група за администратори на степен AD 6, стъпка 3;

да се отмени последващото решение на Парламента за удържане на сумата 994,95 еуро от основната заплата на ищеца и тя да му бъде възстановена във възможно най-кратък срок след произнасяне на решението за отмяната;

да се осъди ответникът да заплати сумата от 25 000 еуро като обезщетение за неимуществени и имуществени вреди и за засягане на кариерата на ищеца при запазване на правото на увеличаване и/или намаляване на тази сума в хода на делото;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Като успешен кандидат от конкурс на общо основание EPSO A/18/041, обявлението за който е публикувано преди влизане в сила на Регламент (ЕО, Евроатом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители2 ищецът е назначен като длъжностно лице на степен AD 6 към момент, когато вече е бил срочно нает служител на степен AST 8.

В подкрепа на иска си ищецът на първо място се позовава на нарушение на задължението за мотивиране, предвидено в член 25, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (наричан по-нататък "Правилника"), доколкото администрацията не му е посочила причините, обосноваващи назначаването му на степен AD 6, както и решението за удържане от основната му заплата на сумата от 994,95 еуро.

На второ място ищецът, от една страна, изтъква нарушение на член 31 от Правилника, на член 2 и на член 8 от Приложение ХІІІ към Правилника и на разпоредбите на обявлението за конкурса и, от друга страна, повдига възражение за незаконосъобразност на член 13, параграф 1 от Приложение ХІІІ към Правилника.

На трето място, ищецът посочва, че администрацията не е спазила принципите за равно третиране и за недискриминация, по-специално доколкото се е оказал в по-неблагоприятно положение в сравнение със срочно наети служители и длъжностни лица, назначени на по-висока степен по силата на член 5, параграфи 2 и 4 от Приложение ХІІІ към Правилника или на разпоредби, приети на 13 февруари 2006 г. от Бюрото на Парламента.

На четвърто място ищецът се позовава на нарушение на принципите за правна сигурност и за оправдани правни очаквания, по-специално доколкото обявлението за конкурса се отнася за създаване на резервен списък за назначаване на администратори на степен A7/А6.

На пето място ищецът изтъква нарушение на принципа за добро управление и на дълга за полагане на грижа.

На последно място ищецът твърди, че като е удържала посочената сума от основната му заплата, администрацията е нарушила член 85 от Правилника.

____________

1 - ОВ С 96 А, 21.4.2004 г., стр. 1

2 - ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1